TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prejada zájazdov

I.    Úvod
•      Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.topas.sk je Topas
•    Sprostredkováva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch  č. 170/2018 Z. z.  
   Na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK  a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
     Všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK
    Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servra usporiadajúcej CK
   Topas si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené v návrhu ZOZ 
•  Predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvnym podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
•    Cestujúci 
– ZOZ môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom
•   Topas uzatvára zmluvy výlučne v rámci predajného miesta, ktorým je prevádzkáreň na Orlej 11 v Košiciach a zmluvy uzatvára tiež na diaľku a to prostredníctvom internetu a callcentru.

II.  Zájazd a služby cestovného ruchu 
• Služby cestovného ruchu 
 (upravené v § 2 písm. a) Zákona)
Služba cestovného ruchu je (za službu cestovného ruchu sa považuje samostatná služba cestovného ruchu tzn. taká, ktorá vzhľadom na svoju podstatu nie je prirodzenou súčasťou inej služby cestovného ruchu)
1. preprava (napr. preprava cestujúcich lietadlom, loďou, vlakom, alebo autobusom), (preprava batožiny sa považuje za prirodzenú súčasť prepravy cestujúcich, ako aj preprava menšieho rozsahu, napr.preprava medzi letiskom a ubytovacím zariadením, preprava v rámci prehliadky mesta, atď.)
2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania, (za ubytovanie ako samostatnej službu cestovného ruchu sa nepovažuje nocľah poskytnutý počas cestnej, železničnej, leteckej alebo lodnej osobnej prepravy s výnimkou výletnej plavby, kde je ubytovanie považované za samostatnú službu cestovného ruchu vždy (tzv. „cruises“- okružné plavby, alebo plavby na lodi s potápaním); ubytovanie na účely bývania, vrátane dlhodobých jazykových kurzov sa nepovažuje za službu cestovného ruchu,
3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, ktoré si vyžadujú vodičský preukaz skupiny A (ide o nový samostatný druh služby cestovného ruchu),
4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou prepravy, ubytovania alebo prenájmu motorových vozidiel (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov, skipasy, prenájom športového výstroja, výlety do aquaparku...). Za službu cestovného ruchu sa nepovažujú finančné služby (napr. cestovné poistenie).
Čo je zájazd (upravené v § 3 ods. 1 Zákona)
Za zájazd sa považuje kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu (vymedzených vyššie v jednotlivých bodoch) zakúpených na účel tej istej cesty
Za zájazd sa považuje aj kombinácia služieb, ktoré boli:
1. kúpené na jednom predajnom mieste, pričom výber služieb musí byť vykonaný pred tým, než cestujúci súhlasil so zaplatením v rámci jedného rezervačného procesu (nákupný košík)
2. ponúkané alebo predávané za súhrnnú alebo celkovú cenu
3. ponúkané alebo predávané pod označením "zájazd", „balík služieb cestovného ruchu“, „kombinovaná ponuka“
4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu (darčekový poukaz)
5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi a s týmto obchodníkom sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.
Čo nie je zájazd (upravené v § 3 ods. 2 Zákona)
Za zájazd sa nepovažuje kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v prvom, druhom alebo treťom bode (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel) a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu uvedenej v štvrtom bode (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov)
spojené služby cestovného ruchu (upravené v § 4 Zákona) 
Spojenou službou cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účely tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s jednotlivými poskytovateľmi služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu:
a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu, 
alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka. Zmluva s takýmto iným obchodníkom sa pritom musí uzatvoriť najneskôr do 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.

Uzatvárať zmluvu o zájazde a sprostredkovávať spojené služby cestovného ruchu (upravené v § 5 Zákona)  - oprávnenie kombinovať služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, ponúkať a predávať zájazd vlastným menom, alebo sprostredkovávať spojené služby cestovného ruchu má výlučne iba cestovná kancelária

Topas v rámci svojej štandartnej ponuky vystupuje ako cestovná agentúra - nekombinuje služby cestovného ruchu na účetly zostavenia zájazdu vo vlastnom mene. Sprostredkováva služby pre iné cestovné kancelárie.

III.  Nezáväzná objednávka, zmluva o zájazde, úhrada
•  Nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o propagovaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
•  Na základe tohto záujmu, Topas overí u CK dostupnosť miest, spracuje pre zákazníka ponuku (telefonicky, mailom) s informáciami presnej cene, podmienkach zájazdu, CK, o rezervácii a do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
• Pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, Topas zašle zákazníkovi predzmluvne informácie vo forme formulárov vypracované CK v zmysle Zák.
č. 170/2018 Z. z. upravené v § 14  a dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony k uzatvoreniu ZOZ a potvrdeniu zájazdu
• Pri sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (upravené v § 15 Zákona) musí byť cestujúcemu pred uzatvorením Zmluvy o sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu  musia povinné informácie zahrňať aj informáciu pre  cestujúceho o tom, že nekupuje zájazd a nebude požívať ochranu ako pri kúpe zájazdu a že za služby nesú zodpovednosť ich jednotliví poskytovatelia. Súčasne musí informovať o povinnosti poskytovať ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a to na refundáciu iba tých platieb, ktoré zaplatil cestujúci priamo cestovnej kancelárii, príp. aj na repatriáciu, ak je cestovná kancelária prepravcom a teda za prepravu zodpovedá.
• Topas na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP a certifikátom zašle cestujúcemu v podobe návrhu
• Cestujúci nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
•  Ak cestujúci súhlasi so znením ZOZ, VZP, zmluvu popíše a doručí ju Topasu (fax, mail, osobne) a prevedie úhradu, ZOZ zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr
•  ZOZ zo strany CK sa stáva záväznou,  potvrdením ZOZ zo strany CK, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.
•  Topas uzatvára zmluvy výlučne v rámci predajného miesta, ktorým je prevádzkáreň na Orlej 11 v Košiciach a zmluvy uzatvára tiež na diaľku a to prostredníctvom internetu a callcentru.


Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
•   Rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu Topasom spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v Topase resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do Topasu potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
•   K bezhotovostnej platbe použije objednávaľ VS, ktorý mu Topas oznámil ako identifikátor jeho platby
  Termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK
Hotovostná úhrada - Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje v hotovosti prijať alebo odovzdať platbu prevyšujúcu 5.000,00 EUR. Ak je cena zájazdu viac ako 5 000,00 EUR a je uhrádzaná v čiastkach, platí tiež, že tieto čiastky nie je možné uhrádzať hotovostne a je klient povinný túto cenu uhradiť bezhotovostným prevodom na účet Topas buď jednorázovo alebo po čiastkach, rešpektujúc splátkový kalendár dohodnutý v ZOZ.
Hotovostná úhrada je úhrada: hotovosť, bankovou kartou, darčekovými poukážkami

IV.  Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
•  Informácie, ktoré sú pre cestujúceho nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva cestuúcemu Topas (pokiaľ nebolo dohodnuté inak)
•   Spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
•   Platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred začiatkom zájazdu, informácie zasiela CK Topasu, ktorý ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
•  Ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a Topas ich ihneď preposiela klientovi
•   O odovzdaní pokynov si Topas vedie záznam

V. Odstúpenie od zmluvy zo strany cestujúceho 
•  Odstúpenie je upravované vo VZP príslušnej CK
•  Cestujúci zasiela podpísané odstúpenie od zmluvy Topasu, ktorý ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
• Topas pripraví pre cestujúceho písomný doklad o prevzatí odestupenia od ZOZ  zosumarizovaním obdržaných platieb od cestujúceho, zároveň v tomto doklade cestujúci písomne oznámi, akou formou chce, aby mu  bola vrátená zostávajúca suma - po odpočítaní odstupného (či v hotovosti, či na účet). V prípade bezhotovostnej  platby, cestujúci oznámi číslo svojho účtu, na ktorý Topas zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od odstúpenia od ZOZ
•  Po obdržaní Faktúry na odstupné od CK, túto zasiela cestujúcemu                   
• Pokiaľ si cestujúci zakúpil poistenie UNION sprostredkované Topasom a odstúpenie spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu z poistenia "storno", Topas sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace s odstúpením od ZOZ pre cestujúceho a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov

VI.   Reklamácia zájazdu , zakúpených a poskytnutých služieb
•  Reklamáciu zájazdu je potrebné zaslať písomne hneď aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály)
•   Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu 
•   Cestujúci má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
1/ na adresu Topasu
2/ na adresu organizujúcej CK
3/ doniesť osobne na prevádzku Topasu 
  Právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je organizátor zájazdu, čiže CK, s ktorou vstúpil cestujúci do právneho vzťahu. Topas po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca
•   Reklamačný postup CK je súčasťou VZP, ktoré obdržal cestujúci pri uzatvorení ZOZ
• Topas je právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie týkajúcej sa služieb ním poskytnutých
•   O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad
•   Topas vedie evidenciu o reklamáciách
•  Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Viac v samostanom článku TU

VII. Spracovávanie osobných údajov
sú rozobraté v samostatnom článku TU


VIII. Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu nad zákonom č. 170/2018 Z.z o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Slovenská obchodná inšpekcia.Košice, 10.12.2021*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
CK – cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
zákazník –  osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku 
cestujúci
 
  osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v  Zák. o zájazdoch č. 170/2018 Z.z. a VZP danej CK
 – osobné údaje
VZP
– všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom
ZOZ – zmluva o  zájazde uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 170/2018 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

 2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 19.09.2023 o 17:09 | webdesign © bart.sk