TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prejada zájazdov

I.    Úvod
      prevádzkovateľom elektronického obchodu www.topas.sk je Topas
     ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch  č. 281/2001 Z. z.  
     na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK  a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
         všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK
          ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servra usporiadajúcej CK
          Topas si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.
          predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvnym podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
          objednávateľ – ZOZ môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom

II.  Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada
   nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
   na základe tohto záujmu, Topas overí u CK dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
   pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, Topas dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
   Topas na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
   zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
   ak zákazník súhlasi so znením ZOZ, VZP, zmluvu popíše a doručí ju Topasu (fax, e-mail, osobne) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr
zmluva zo strany CK sa stáva záväznou,  potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
   rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu Topasom spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v Topase resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do Topasu potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
   k bezhotovostnej platbe použije objednávaľ VS, ktorý mu Topas oznámil ako identifikátor jeho platby
     termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK

III.  Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
   informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva  klientovi Topas
   spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
   platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CK Topasu, ktorý ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
  ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a Topas ich ihneď preposiela klientovi
   o odovzdaní pokynov si Topas vedie záznam

IV.Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)
 storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK
  klient zasiela podpísané storno Topasu, ktorý ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
  Topas pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta,  zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu  bola vrátená zostávajúca suma (či v hotovosti, či na účet. V prípade bezhotovostnej  platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý Topas zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.
  po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi                   
  pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie UNION sprostredkované Topasom a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, Topas sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov

V.   Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
  reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 3 mesiacov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
1/ na adresu Topasu
2/ na adresu organizujúcej CK
3/ doniesť osobne na prevádzku Topasu 
  právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. Topas po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.

VI. Spracovávanie osobných údajov
  zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti Topas prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
  Topas má registrované na Úrade na ochranu osobných údajov 2 informačné systémy a o ďalších 4 vedie evidenciu, má vypracovanú bezpačnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k týmto systémom a s CK má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu
    Topas nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov
   zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou
    ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je Topas  povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať
      pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

Košice, 10.1.2014


*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
CK – cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
objednávateľ   osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
– osobné údaje
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v  Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK
VZP – všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom
zákazník   osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku
ZOZ
– zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

 2006 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 22.01.2020 o 17:17 | webdesign © bart.sk |