TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie)

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je spoločnosť:   TOPAS (preklik na identifikačné údaje)

Prehlásenie prevádzkovateľa: TOPAS si kladie za úlohu zodpovedne chrániť osobné údaje, s ktorými príde do styku pri výkone svojej podnikateľskej činnosti v súlade s normami Európske únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ide hlavne o :
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov


Osobné údaje, ktoré 
TOPAS  spracúva: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné osobné údaje: 

1) identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo cestovného dokladu
2) kontaktné údaje: adresa Vášho bydliska, e-mailová adresa, telefonický kontakt, kontakt na sociálnej
    sieti
3) vaše preferencie pri zasielani newslettrov
4) údaje o Vašom správaní na našom webe,cookies, IP adresa, Vaše správanie pri otváraní nášho newslettru – tieto údaje máte možnosť kedykoľvek vypnúť vo Vašom prehliadači (anonýmne prezeranie)


Právny podklad spracovania Vašich údajov:
1) na zber vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné k činnostiam smerujúcim k vzniku zmluvneho vzťahu zmluvy o zájazd , čiže kde je oprávnený záujem – nie je potrebný Váš súhlas –ide hlavne o:
- zaslanie konkretnej ponuky na zaklade Vašej telefonickej požiadavky
- nezáväzné objednávky z nášho www.topas.sk
- údaje, bez ktorých nie je možné vzniku zmluvneho vzťahu, ak jednou zo zmluvnych strán je dotknutá osoba resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená
- údaje pre účely vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom
- údaje na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť TOPASu založená osobitným právnym predpisom

2) Váš súhlas je potrebný v týchto prípadoch:
- súhlas na používanie cookies (tento vyjadríte kliknutím na tlačítko „rozumiem“ pri 1. návšteve nášho webu
- ak nie ste náš klient ani ste ním v minulosti neboli a máte záujem o zasielanie newslettru – tu využívame system double opt (potvrdzujúci mail dotknutej osoby)
- ak na našom webe vytvoríte recenziu na zariadenie, v ktorom ste strávili svoju dovolenu (priamo pri recenzii vyslovujte súhlas)
- ak máte záujem o zaslanie ponuky na Vašu dovolenku prostredníctvom formulára (priamo pri recenzii vyslovujte súhlas)
V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.


Príjemcovia osobných údajov:
1) cestovná kancelária, kto je organizátorom zájazdu, čiže ako ktorá je uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu ako zmluvna strana
2) poisťovne, ktoré zabezpečujú komplexné zmluvne poistenie
3) zabezpečovatelia objednaných doplnových služieb cestovného ruchu

Sprostredkovatelia
1) firma bart.sk, ktorá prevádzkuje web www.topas.sk
2) firmy profitoursettour, ktoré dodávajú na web www.topas.sk frame
3) účtovná firma count
So všetkými sprostredkovateľmi má TOPAS riadne uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej sa zaviazali dodržiavať všetky nariadenia a povinnosti im vyplyvajúce z prísl. Nariadenia


Prenos osobných údajov do 3. krajin
TOPAS neprenáša Vaše osobné údaje do 3. krajin.


Doba, počas ktorej budeme údaje spracovávať

Uchovanie osobných údajov je determinované účelom.
- minimálna doba je 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne však na dobu vyžadovanú príslušným zákonom
- v prípade udelenia súhlasu so spracovním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu

 
Vaše práva

I. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
II. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
III. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
IV. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
V. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
VI. právo na prenosnosť osobných údajov,
VII. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
VIII. právo podať sťažnosť dozornému orgánu -  Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.


Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

-   Na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijal TOPAS zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.

-   Riadi sa „Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov“, ktorý pre  Slovenská Asociácia cestovných kancelári a cestovných agentúr, vypracovala advokátska kancelária a ktorý je bol predložený na Úrad na ochranu osobných údajov.

-   Riadi sa internými smernicami upravujúcimi pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch

-   Pripojenie na internej a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL

Zamestnanci spracovateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje odovzdávať tretim stranám bez súhlasu dotknutej osoby

Informácie o zdroji osobných údajov

-   Osobné údaje sú poskytnuté samotnou dotknutou osobnou alebo ním písomne na to povereným zástupcom

Platnosť: od 25.5.20182022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 19.09.2023 o 17:09 | webdesign © bart.sk