TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

Zmluvné podmienky

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH ORGANIZOVANÝCH   TOPAS  CESTOVNÁ KANCELÁRIA s.r.o.   PLATNÉ    PRE    ROK    2 0 12 0   
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch  (ďalej iba VZP) upravujú vzťahy medzi obstarávateľom zájazdu – spoločnosťou TOPAS cestovná kancelária s.r.o. a objednávateľom všeobecne a sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom.  Všeobecné podmienky  sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba Zmluvy), ktorú  uzatvára klient s CK-T. 

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
1.  Ú č a s t n í k m i    zmluvného vzťahu sú: 
a/  obstarávateľ – TOPAS cestovná kancelária, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Hrnčiarska 12,  IČO 31676413, IČ  DPH: SK2020506873, zapis. v OR – OS KE I., odd. sro, vložka: 3413/V (ďalej iba obstarávateľ, resp. CK-T), ktorý do   vzťahu  vstupuje    prostredníctvom    svojej    prevádzky    alebo    obchodných    zástupcov   -  predajcov.  
b/ objednávateľ (ďalej objednávateľ alebo klient), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Objednávateľom môže byť len plnoletá osoba, ktorá je oprávnená konať v mene všetkých spolucestujúcich osôb uvedených na jednej Zmluve.  Objednávateľ nemusí byť totožný s cestujúcim. 

2. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi  v z n i k á dňom uzatvorenia Zmluvy o zájazde (podľa § 741 a  nasl. Obč. zákonníka) – jej riadnym vyplnením a podpísaním zo strany obstarávateľa a objednávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Všeobecné podmienky a písomná forma ponuky zmluvného zájazdu. 
Obe zmluvné strany sú právne zodpovedné za  svoje presné označenie.

II. CENA A POPLATKY 
1.  C E N A  
a/ uvedená  pri  jednotlivých  produktoch    charakter  zmluvnej  ceny.  V predajných  materiáloch  CK-T  (ponukový leták, www stránka) sú uvádzané ceny, ktoré sú známe ku dňu tlačene konkrétnej ponuky. 
b/ cena dohodnutá medzi účastníkmi je  uvedená v Zmluve.       
c/ CK-T je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu dohodnutých služieb v prípade, ak dôjde k výrazným  zmenám. 
c.a/  v doprave - zdraženie pohonných hmôt, zvýšenie cestných poplatkov, zavedenie nových cestných   poplatkov, taríf…. 
c.b/    v menovom kurze EUR  – o viac ako 5 % oproti kurzu použitého pre kalkuláciu. 
d/  ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začiatkom zájazdu , je CK TOPAS  oprávnená cenu zájazdu uvedenú  v Zmluve o zájazde  jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst. 2, písm. a/ a b/ oproti  cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% je CK-T oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu  percentuálnej výške zmeny kurzu. 
e/   písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom  zájazdu, inak  cestovnej  kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.  Objednávateľ má právo vyslovena nesúhlasu s jednostranným zvýšením ceny zo strany CK-T, pričom v takomto prípade je CK-T oprávnená požadovať zapatenie zmluvnej pokuty podľa čl. týchto VII. VZP. 


III. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. CK TOPAS má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu uvedenú v Zmluve o zájazde pred poskytnutím služieb.

2. Úhradu za zájazd  je možné prevádzať buď hotovostným alebo bezhotovostným platobným stykom (priamy vklad na účet CK-T v príslušnej banke, platobným príkazom). Pri bezhotovostnom platobnom styku musí byť úhrada pripísaná na účet obstarávateľa v termíne splatnosti danej platby.

3. Obstarávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zálohu: 
1.  z á l o h a:     
a/ zájazd - pri uzavretí Zmluvy o zájazde  minimálne  50 % z ceny všetkých zmluvne dohodnutých  služieb.                
Objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok dohodnutej ceny nasledovne: 
2.  z á l o h a 
a/ rozumie sa doplatenie dohodnutej ceny - zostatok  musí byť zaplatený tak, aby platba bola CK-T doručená  min. 31  dní pred nástupom na zájazd    
b/ v prípade uzavretia zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako je dohodnutý termín poskytovanej služby, je   objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške zároveň s podpísaním Zmluvy . 
3.  k o n e č n á    c e n a 
Pokiaľ nenastanú žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré ovplyvnia dohodnutú cenu – buď zo strany obstarávateľa (viď. II.  bod 1/ písm. c/) resp.   zmena objednaných služieb zo strany objednávateľa (viď čl. IV, bod 1. písm.e/)sa publikovaná cena stáva záväznou predajnou cenou 20 dní pred   nástupom na zájazd. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 

1.
K  základným  p r á v a m   objednávateľa patria: 
a/ právo na informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb:
a.
a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
a.b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu,
a.c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava,
a.d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
a.e) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
 
b/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, právo byť v zmluvne  dohodnutých alebo  zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách. 
c/   právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII. VZP 
d/   právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade  s článkom VI. VZP 
e/   právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba. Toto právo však môže objednávateľ  uplatniť  v lehote do 20 dní  pred začiatkom  zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto  právo objednávateľa zaniká. Oznámenie  musí obsahovať aj čestné prehlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou  a  spĺňa  všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde a zároveň plnú moc na objednávateľa   zájazdu podľa pôvodnej zmluvy. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená  osoba stáva objednávateľom. Pôvodný  objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie  ceny   zájazdu a úhradu  nákladov, ktoré cestovnej  kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú 
f/  právo 7 dní pred  nástupom na zájazd obdržať informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK-T známe, pokiaľ nie sú už  obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v ponuke, ktorá bola  objednávateľovi odovzdaná, o spôsobe obdržania  týchto informácií sa zmluvné strany dohodnú pri vzniku zmluvného vzťahu. Ide predovšetkým o informácie, ktoré upresňujú a dopĺňajú údaje uvedené,  ďalej možnosť kontaktovania zástupcu CK-T v mieste  pobytu  neplnoletej osoby,  zástupcu CK-T, ktorý je oprávnený jednať s klientmi v jej  mene a ktorý je  oprávnený  vybavovať   reklamácie objednávateľa počas zájazdu. 
g/  právo 7 dní pred  nástupom na zájazd obdržať všetky potrebné doklady na poskytovanie  obstaraných služieb, pokiaľ poskytnutie služieb je viazané predložením týchto dokladov   
h/    v prípade, pokiaľ Zmluva je uzavretá v kratšom čase, ako 7 dní pred nástupom,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, má objednávateľ právo na vydanie všetkých potrebných informácií, ako aj dokladov ihneď 
i/    ak obstarávateľ zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, má objednávateľ právo na primeranú náhradu škody. 

2. K základným   p o v i n n o s t i a m    objednávateľa patria: 
a/   v Zmluve uviesť svoje presné označenie, ako aj označenie všetkých spolucestujúcich, pričom  nesprávne  označenie zakladá  absolútnu neplatnosť Zmluvy a zároveň právo obstarávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne neplatnosťou Zmluvy v plnom  rozsahu 
b/  zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje 
c/   informovať bezodkladne  o všetkých zmenách  údajov obsiahnutých v Zmluve
d/   predložiť obstarávateľovi ďalšie doklady potrebné pre realizáciu dohodnutých služieb
e/   nahlásiť obstarávateľovi účasť cudzích štátnych príslušníkov
f/   uhradiť plnú cenu dohodnutých služieb podľa čl. III. týchto VZP
g/   pri nástupe na zájazd a v priebehu trvania zájazdu  musí mať u seba platný cestovný doklad, resp. vízum, dodržiavať pasové a colné predpisy  krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša objednávateľ
h/  riadiť sa pokynmi zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program
i/  počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo  CK 
j/    prevziať od CK-T doklady potrebné pre čerpanie služieb 
k/   dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII.  VZP. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI  OBSTARÁVATEĽA 

1. K základným  p r á v a m   obstarávateľa patrí:   
a/   právo na 100% úhradu všetkých dohodnutých služieb pred nástupom objednávateľa na zájazd 
b/   právo na poskytnutie informácií od objednávateľa nevyhnutných pre realizáciu daného zájazdu
c/   odstúpiť od Zmluvy  z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré  boli zmluvne  dohodnuté
d/    zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy v súlade s čl.VIII. týchto VZP, bod 2 
e/  na úhradu zmluvne dohodnutej pokuty v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, resp. obstarávateľom z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľa  (čl. VII)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
f/    právo zverejňovať informácie - publikovať rôznymi dostupnými formami (napr. v týchto VZP.., v ponukovom  letáku, v informáciách o destináciách, pri popise konkrétneho  zájazdu na webe, v  cenníku….). 

2. K základným p o v i n n o s t i a m    obstarávateľa vo vzťahu k objednávateľovi patrí: 
a/  pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o  všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu 
b/  odovzdať objednávateľovi doklad o uzatvorenom zmluvnom poistení CK-T proti insolventnosti cestovnej kancelárie,ktoré kryje tieto prípady: 
b.a/ ak CK-T  neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej  republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
 b.b/ ak CK-T nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
 b.c/ ak CK-T nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd 
bol poskytnutý sčasti. .... 
c/  v Zmluve uviesť podstatné náležitosti podľa § 741b, odst. 1/,  písm. a/-e/, OZ  (* označenie zmluvných strán, * charakteristiku zájazdu, najmä  termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájezdu * miesto a čas ich trvania vymedzenie zájazdu, kt.  možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu v písomnej ponuke, ak táto obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný  objednávateľovi,  cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku)  pričom neuvedenie týchto náležitostí zakladá absolútnu  neplatnosť Zmluvy. 
d/ uviesť v Zmluve aj ostatné  známe náležitosti. 
e/ poskytnúť objednávateľovi 7 dní pred  začiatkom zájazdu ďalšie písomné informácie a doklady potrebné pre účasť  na  zájazde  (podrobnejšie viď článok IV. VZP, bod  1.f/ )
f/ výkonom sprievodcovskej činnosti poverovať osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní  v akreditovanej vzdelávacej  inštitúcii.

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na  reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na  mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK-T tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK-T je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní
 
2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK-T s reklamujúcim reklamačný protokol  s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK-T alebo dodávateľ služby a  reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný    predložiť pri reklamácii

3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK-T bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu,  alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky  reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK-T povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní  od obdržania reklamácie. 

4. CK-T zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či  tieto záväzky má splniť CK-T alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK-T nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií  mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie. 

5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy  poistného krytia poisťovne na základe poistenej zmluvy o cestovnom poistení, ani  také škody a majetkové ujmy,  ktoré sú  z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. 

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik,  priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK-T alebo okolnosti na strane  zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby,  nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. 

7. CK-T nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov  zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, resp. iných príčin nezapríčinených ani CK-T ani jej  dodávateľmi  a  nezodpovedá za  škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. V prípade meškania dopravného   prostriedku vzniká   zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy podľa č. VIII, bod 2, písm a/. 

8. CK-T nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej zmluvni dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, pričom v takýchto prípadoch je CK-T povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladnú pomoc.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY a  ODSTUPNÉ 
1. Odstúpenie od zmluvy zo strany  O b s t a r á v a t e ľ a: 
Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK-T doporučeným listom na adresu objednávateľa  uvedenú v zmluve o zájazde.  
a/ CK-T  môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť  z dôvodu zrušenia zájazdu v prípade, ak sa nenaplnil minimálny počet (na všetkých autobusových zájazdoch je minimálny počet cestujúcich 35). Ak CK-T odstúpi od Zmluvy pred jeho začiatkom, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK-T na základe novej zmluvy  poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá  zodpovedá službám  dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK-T môže takýto zájazd poskytnúť. 
b/ CK-T môže od Zmluvy pred začiatkom zájazdu odstúpiť z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom, pričom v takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. 
c/  Ak CK-T zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu  škody. 
d/  CK-T sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola  spôsobená: 
d.a/  objednávateľom 
d.b/  treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu 
d.c/ udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.  
V prípadoch podľa písm. b/ a c/ je CK-T povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladnú pomoc. 
 

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany  O b j e d n á v a t e ľ a:  
Objednávateľ musí písomne oznámiť odstúpenie od zmluvy CK-T. Za deň odstúpenia sa pre účely VZP  považuje  deň doručenia  písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil. Objednávateľ má  právo odstúpiť od zmluvy   kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb: 
     a/  bez udania dôvodu, pričom v takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Zmluva v tom prípade v tejto   časti nezaniká. Po uhradení príslušnej zmluvnej pokuty Zmluva zaniká a obstarávateľ je  povinný bezodkladne vrátiť dodávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. 
     b/  z dôvodu porušenia povinnosti CK-T,   ktoré sú určené Zmluvou. 
     c/  ak CK-T zruší dohodnutý zájazd a nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy podľa čl. VII.VZP. 

Ak objednávateľ odstúpil podľa písm. b/ a c/  je CK-T povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK-T  zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

3. ODSTUPNÉ  - s a d z o b n í k 
1. odstupné v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa pred dohodnutým dňom poskytnutia prvej služby
   (0-ty deň)
 
                do 45 dní                                                    40 EUR / na osobu             
 od 44 dní  do 25 dní                                                    40 % z dohodnutých služieb 
 od 24 dní  do 16 dní                                                    50 % z dohodnutých služieb 
 od 15 dní  do   8 dní                                                    80 % z dohodnutých služieb
 od   7 dní  do   3 dní                                                    90 % z dohodnutých služieb 
 od  2 dní - deň nástupu                                              100 % z dohodnutých služieb 
nenastúpenie na čerpanie 1. služby                               100 % z dohodnutých služieb 

2. V prípade, ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2- lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v rámci stornopoplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu,  podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri   výpočte stornopoplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej  zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie  alebo služby s iným objednávateľom na základe inej zmluvy  o obstaraní

 

VIII. ZMENA DOHODNUTÝCH PODMIENOK 
1. Objednávateľ môže pred začatím zájazdu oznámiť cestovnej kancelárii, že sa zájazdu namiesto neho resp. spolucestujúceho zúčastní iná osoba       (viď. čl. IV, bod 1. písm.e)
2. Ak je CK-T nútená pred začatím zájazdu zmeniť  podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu  zmluvy.   Objednávateľ má právo  rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút.  Rozhodnutie objednávateľa musí byť písomne  oznámené cestovnej kancelárii v lehote určenej CK-T. Pokiaľ vyhlásenie v danej  lehote CK-T neobdrží má sa za to, že objednávateľ súhlasí so  zmenou. 
3. Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality,
než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Ak tieto služby nie je možné zabezpečiť, resp. Ich objednávatel nepríjme, je CK povinná vrátiť objednávatelovi rozdiel ceny zájazdu a ak mal objednávateľ zaplatenú dopravu, zabezpečiť mu transfer na miesto odchodu 
vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania . Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná  vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, resp. rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady. 
4. Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb zapríčinených okolnostiami, ktorých vznik, priebeh a dôsledky nie sú závislé na konaní CK-T , resp. na konaní dodávateľov služieb    spojených počas zájazdu. Podmienkou je, že týmto okolnostiam  CK-T nemohla  zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia (napr. štrajk na hranici,   prírodné katastrófy – zemetrasenie ...a pod.)   
5. V prípade prerušenia zájazdu z dôvodov vyššej moci (prírodné katastrófy) je cestovná kancelária povinná uskutočniť nevyhnutné  opatrenia na  zabezpečenie dopravy   cestujúcich naspäť. 

IX. POISTENIE 
1. poistenie proti insolventnosti CK -  CK-T si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle  zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a   stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:
• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.
Cerfikát o poistení máme zverejnený na našej www stránke a klientom, ktorí vstúpia do zmluvneho vzťahu s CK-T bude odovzdaný pri podpise zmluvy.
2. komplexné poistenie – toto poistenie je fakultatívnou službou. Každému účastníkovi však odporúčame uzavrieť toto poistenie. Rozsah poistenia a jeho cenu sa dozviete na www.topas.sk v časti poistenie, kde sú priložené aj VPP.  Zmluva o komplexnom poistení vzniká výlučne medzi poisťovňou a objednávateľom. CK-T vystupuje ako sprostredkovateľ. Čiže v prípade vzniku poistnej udalosti rieši  túto objednávateľ  priamo s poisťovňou . Pri stornovaní poistky zo strany objednávateľa, je povinný  si uplatniť storno priamo v poisťovni UNION – bude mu vrátená suma za poistku znížená o stornopoplatok vo výške 10 % z ceny poistnej knižky, min. 1,50 EUR.

X.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby organizované CK TOPAS v termíne 1.1.2018 – 31.12.2018. 
2.Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy  svoj súhlas s tým, aby CK-T  spracovávala jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie zájazdu (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. kontakt a mail. kontakt) . Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených na zmluve - pracovníkom CK-T, osobám zabezpečujúcim realizáciu zájazdu, dodávateľom  jednotlivých služieb (obchodným partnerom CK-T). V prípade cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. 
3. CK-T sa zaväzuje, že tieto údaje nezneužije  na iné účely ako na zabezpečenie služieb zájazdu. 
4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.
5. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v tlačených ponukových letákoch, na www stránke CK-T o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe zverejnenia (1.1.2020) a CK-T si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.  2006 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 22.01.2020 o 17:17 | webdesign © bart.sk |